ورود کاربران

نظام نرخ‌گذاری بیمه شخص ثالث اتومبیل در ایران

عابد حسن‌‌پور قاسم آباد

کارشناس اداره صدور بیمه‌های اتومبیل بیمه ملت

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مجید نوری

کارشناس اداره صدور بیمه‌های اتوبیل بیمه ملت

کارشناسی مدیریت بازرگانی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مقدمه

ﺑﯿﻤﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ از زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺒﺎري ﺷـﺨﺺ ﺛﺎﻟـﺚ در ﺳـﺎل 1347 در ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮ و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﻣﯿـﺰان ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﯾـﺎ ورود ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻫﻢ ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮ ﺷﺪه و آﺣﺎد ﻣﺮدم ﺿﺮورت داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪاي را ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﮐﺮده‌اﻧﺪ. ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎ آﻧﮑـﻪ ﺑﯿﻤـﻪ‌ﻫـﺎي ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣـﺎً اﺧﺘﯿﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1347، داﺷﺘﻦ اﯾـﻦ ﺑﯿﻤـﻪ‌ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺮاي ﮐﻠﯿـﻪ دارﻧـﺪﮔﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮري اﺟﺒﺎري اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده (1) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ، ﮐﻠﯿﻪ دارﻧـﺪﮔﺎن وﺳـﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮري زﻣﯿﻨﯽ و رﯾﻠﯽ اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣﮑﻠـﻒ‌اﻧـﺪ وﺳـﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿـﻪ ﻣﺬﮐﻮر را در ﻗﺒﺎل ﺧﺴﺎرت ﺑﺪﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺣﻮادث وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﯾﺎ ﯾﺪك و ﺗﺮﯾﻠﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑـﻪ آﻧﻬﺎ و ﯾﺎ ﻣﺤﻤﻮﻻت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ وارد ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده (4) اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ را از ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰي ج.ا.ا داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑﯿﻤـﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺑﺨﺶ ﺧﺴﺎرت ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪاﻗﻞ رﯾﺎﻟﯽ دﯾﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻣﺎهﻫﺎي ﺣﺮام و در ﺑﺨﺶ ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪاﻗﻞ 2.5% ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺪﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرتﻫﺎي ﺑﺪﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰﺑﻮر، ﺑﯿﻤﻪ اﺧﺘﯿﺎري ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

بوروکراسی و خط مشی گذاری

عابد حسن­‌پور قاسم آباد

کارشناس صدور بیمه­ های اتومبیل بیمه ملت

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مقدمه

مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و اتخاذ خط مشی‌های عمومی، از گذشته‌های‌ بسیار دور مورد توجه علما و اندیشمندان مدیریت بوده و همواره به عنوان یکی از شیوه‌های انسجام اجتماعی معرفی شده است. سیلزینک در‌ مقاله‌ کلاسیک خود تحت‌ عنوان سـازوکارهای جـذب عوامل تهدیدکننده مشارکت را تنها راه‌ تنش‌زدایی میان قدرت قانونی سازمان‌ها و قدرت اجتماعی شهروندان می‌داند. دولت­ها و حکومت­ ها در هر جامعه­ای مهم­ترین نهاد به شمار می­ روند، زیرا رشد و توسعه نهادهای دیگر همچون مذهب، خانواده، آموزش و بازار در گرو خط مشی­ ها و برنامه­ هایی است که دولت­ها و حکومت­ها تدوین می کنند. پیچیدگی وظایف دولت­ ها و حکومت­ ها در جوامع مدرن امروزی موجب گردیده مطالعه در مورد چگونگی اداره دولت و حکومت از اهمیت فراوانی برخوردار گردد. در این راستا، رشته مدیریت دولتی نیز که به مطالعه دولت­ها، نهادها و ساختارهای دولتی و همچنین اقدامات افراد در بخش دولتی می­ پردازد جایگاه ویژه­ای دارد. اهمیت مدیریت دولتی به ویژه از آنجا ناشی می­شود که این رشته مسئولیت اداره جامعه و وظیفه گرداندن امور آن را بر عهده دارد.

کارگاه هوای تازه

موضوع پایان نامه:

مقايسه ­ي بوت استرپ بيزي و بوت استرپ كلاسيك در روش نردبا­ن زنجیره­ای

ارائه دهنده:ایوب کرمی

دانشجوی کارشناسی ارشد آماربیمه

دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ برگزاری کارگاه: 94/05/22

ورود کاربران

امروز64
این هفته320
این ماه4263
در مجموع17787
Go to top