ورود کاربران

مدیریت تدام کسب و کار

 جلال جعفری

کارمند مدیریت طرح و توسعه بیمه ملت

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مقدمه

 شاید هنوز واژه­ ی Business در فرهنگ عامیانه ما به معنی "تجارت و کاسبی" باشد، ولی مفهوم واقعی آن کسب و کار و فعالیت روزمره افراد و سازمان­ها است و طبیعتاً یکی از موضوعات مهم براي سازمان‌ها استمرار و تداوم فعالیت آنها خواهد بود. در شرایطی که انواع عوامل و رخدادهاي مختلف طبیعی و غیر طبیعی می‌تواند در فعالیت سازمان‌ها اختلال، توقف و خسارت‌هاي مالی و انسانی ایجاد کند، وجود یک نظام مدیریتی کارآمد ابزار مهمی براي مقابله با اینگونه بحران‌ها خواهد بود. بحران تنها به مسایلی همچون زلزله، سیل و آتش‌سوزي ختم نمی‌شود، بلکه رخدادهاي مختلفی با علل و ریشه‌هاي غیر قابل پیش بینی توانسته‌اند خسارات بزرگ مالی و معنوي را به سازمان‌هاي مختلف وارد کنند. لذا به الگویی که بتواند به صورت جامع دربرگیرنده تمامی عوامل باشد "مدیریت تداوم کسب و کار" یا BCM می‌گویند. اساساً هدف الگوهاي، "مدیریت تداوم کسب و کار"در اولویت اول، پیشگیري از وقوع، و سپس در صورت وقوع، کاهش تلفات و خسارات جانی و مالی و معنوي و در نهایت بازگشت سریع به حالت اولیه در کمترین زمان ممکن می‌باشد. امروزه بکارگیري نظام مدیریت تداوم کسب و کار براي همه سازمان‌ها امري ضروري به نظر می‌رسد و به خصوص سازمان‌هایی که ماموریت آنها ویژگی تداوم و پیوستگی دارد.

 

نظام نرخ‌گذاری بیمه شخص ثالث اتومبیل در ایران

عابد حسن‌‌پور قاسم آباد

کارشناس اداره صدور بیمه‌های اتومبیل بیمه ملت

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مجید نوری

کارشناس اداره صدور بیمه‌های اتوبیل بیمه ملت

کارشناسی مدیریت بازرگانی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مقدمه

ﺑﯿﻤﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ از زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺒﺎري ﺷـﺨﺺ ﺛﺎﻟـﺚ در ﺳـﺎل 1347 در ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮ و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﻣﯿـﺰان ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﯾـﺎ ورود ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻫﻢ ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮ ﺷﺪه و آﺣﺎد ﻣﺮدم ﺿﺮورت داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪاي را ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﮐﺮده‌اﻧﺪ. ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎ آﻧﮑـﻪ ﺑﯿﻤـﻪ‌ﻫـﺎي ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣـﺎً اﺧﺘﯿﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1347، داﺷﺘﻦ اﯾـﻦ ﺑﯿﻤـﻪ‌ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺮاي ﮐﻠﯿـﻪ دارﻧـﺪﮔﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮري اﺟﺒﺎري اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده (1) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ، ﮐﻠﯿﻪ دارﻧـﺪﮔﺎن وﺳـﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮري زﻣﯿﻨﯽ و رﯾﻠﯽ اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣﮑﻠـﻒ‌اﻧـﺪ وﺳـﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿـﻪ ﻣﺬﮐﻮر را در ﻗﺒﺎل ﺧﺴﺎرت ﺑﺪﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺣﻮادث وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﯾﺎ ﯾﺪك و ﺗﺮﯾﻠﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑـﻪ آﻧﻬﺎ و ﯾﺎ ﻣﺤﻤﻮﻻت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ وارد ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده (4) اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ را از ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰي ج.ا.ا داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑﯿﻤـﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺑﺨﺶ ﺧﺴﺎرت ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪاﻗﻞ رﯾﺎﻟﯽ دﯾﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻣﺎهﻫﺎي ﺣﺮام و در ﺑﺨﺶ ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪاﻗﻞ 2.5% ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺪﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرتﻫﺎي ﺑﺪﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰﺑﻮر، ﺑﯿﻤﻪ اﺧﺘﯿﺎري ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

صفحه1 از2

کنفرانس مدیریت

کارگاه هوای تازه

موضوع پایان نامه:

مقايسه ­ي بوت استرپ بيزي و بوت استرپ كلاسيك در روش نردبا­ن زنجیره­ای

ارائه دهنده:ایوب کرمی

دانشجوی کارشناسی ارشد آماربیمه

دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ برگزاری کارگاه: 94/05/22

ورود کاربران

امروز40
این هفته208
این ماه4711
در مجموع33524
Go to top